Be the first to comment

恒瑞医药估值高不高,看高管们怎么说?难度你比高管更了解恒瑞医药?_恒瑞医药(600276)股吧

恒瑞有功效的东西

高的估值,高管们说什么?你比政府部门的更相识的人麻烦。

恒瑞有功效的东西

恒瑞有功效的东西

各种的高管都在刀痕开销。,可以看出,在何种等级上高估了它的价钱。!

公司导演现金流动量!

【1。高管及互相牵连持股变更]

股本权益上市的公司董事、监事、初级政府部门的及互相牵连作为正式工作人员的取得公司使产生兴趣的变更。:

|使产生兴趣变|变更日期|变更股|成交均|变更原|变更后|董监高|邮寄|变更人|
进展的姓 |份合计| 价 | 因 股本权益|作为正式工作人员的术语合计 和导演
| 名 | | (股本权益) | | | (股本权益) | 名 | 高关税
| | | | | | | | | 系 |

袁凯红| 20160728 | – 10000 两| 536036 |初级袁凯红 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|周宋 |20160728| -5000| 两级城市 67072| 周宋 |初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|李克俭|20160712|-40000| 两级城市466688|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|孙杰平|20160701|-30100| 两级城市441991|孙杰平|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|张永强|20160630|-89500| 两级城市268630|张永强|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
周云树| 20160308 | – 44600 两级城市120478|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| 6| | | |
周云树| 20160304 | – 83300 两级城市124938|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| 6| | | |
|孙绪根|20150512| -5000| 两级城市105000|孙绪根|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|张永强|20150512|-30000| 两级城市154771|张永强|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|孙绪根|20150511| -3754| 两级城市110000|孙绪根|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|孙绪根|20150121|-10000| 两级城市113754|孙绪根|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|张永强|20150109|-20000| 两级城市184771|张永强|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|李克俭|20140603|-12900| 两级城市250000|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|孙杰平|20140603| -7000| 两级城市226300|孙杰平|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
周云树| 20140603 | – 15108 两级城市761143|周云曙|董事| 个人 |
| | | 9| |场施予| | | | |
周云树| 20140530 | – 15000 两级城市912232|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|孙杰平|20140529| -1000| 两级城市233300|孙杰平|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
周云树| 20140529 | – 35000 两级城市927232|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
周云树| 20140528 | – 28400 两级城市962232|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
周云树| 20140527 | – 16600 两级城市990632|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|张永强|20140102|-20000| 两级城市185955|张永强|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|刘疆 |20131231|-50000| 两级城市212250| 刘疆 |初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
李可建| 20131230 -1000| 两级城市249000|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|李克俭|20131227|-10050| 两级城市250000|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
周云树| 20131226 | – 35585 两级城市915665|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|袁开红|20131226|-28047| 两级城市206203|袁开红|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|袁开红|20131225|-38000| 两级城市234250|袁开红|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|戴洪斌|20131223|-60000| 两级城市194100|戴洪斌|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
李可建| 20131223 | – 10000 两级城市260050|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|刘疆 |20131223|-10000| 两级城市262250| 刘疆 |董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|孙杰平|20131223|-23000| 两级城市213000|孙杰平|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
李可建| 20131218 | – 10000 两级城市270050|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|李克俭|20131217|-20000| 两级城市280050|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
李可建| 20131205 -3500| 两级城市300050|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
周云树| 20131205 | – 45750 两级城市951250|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
李可建| 20131126 -5000| 两级城市303550|李克俭|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|孙辉 |20130927|-20000| 两级城市214250| 孙辉 |初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|张永强|20130927|-35000| 两级城市205955|张永强|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|孙杰平|20130926|-18100| 两级城市236000|孙杰平|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
|孙辉 |20130926|-38000| 两级城市234250| 孙辉 |初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
周云树| 20130830 | – 20000 两级城市997000|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|沈灵佳|20130823|-40000| 两级城市123350|沈灵佳|初级| 个人 |
| | | | |场施予| | |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |
周云树| 20130711 -5000| 两级城市101700|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| 0| | | |
周云树| 20130705 | – 22000 两级城市102200|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| 0| | | |
周云树| 20130703 | – 42000 两级城市104400|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| 0| | | |
周云树| 20130628 -3000| 两级城市108600|周云曙|董事| 个人 |
| | | | |场施予| 0| | | |
|张永强|20130226|-30000| 两级城市219050|张永强|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
张永强| 20121231 | – 10000 两级城市249050|张永强|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
张永强| 20120507 -7500| 两级城市235500|张永强|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
|张永强|20111223|-12000| 两级城市243000|张永强|董事| 个人 |
| | | | |场施予| | | | |
课题总| 20060829 960| -两级城市 2496 | |初级首座机师 个人 |
|师 | | | |场施予| | 师 |行政机关| |
| | | | | | | |作为正式工作人员的| |


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply